Zawiadomienia

pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Oświadczenie o ilości osób

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB

 

  • Ja niżej podpisana/y oświadczam, że w mieszkaniu nr ….... położonym w budynku

…....................................... w Lublinie zamieszkuje …............. osób*

- Deklaruję zbiórkę odpadów w sposób selektywny / nieselektywny **

 

Oświadczenie składam zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością odpowiedzialności karnej zgodnie z KK oraz, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała nr 705/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r.

 

 

Imię i nazwisko Podpis

osoby składającej oświadczenie

 

…............................................... ….............................................

...................................................................................................................................................

 

POUCZENIE

*- Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe obejmuje całkowitą liczbę wszystkich mieszkańców danego lokalu, zarówno zameldowanych na pobyt stały, jak również przebywających w nim czasowo, zgodnie z definicją „miejsca zamieszkania” zawartą w przepisie art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy są to miejsca, w których osoby zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek – przebywają powyżej 2 miesięcy niezależnie od urlopu, wyjazdów służbowych, leczenia itp.

 

**- niewłaściwe skreślić.

 

Zarząd SBMPP w Lublinie informuje, iż deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym budynku do Urzędu Miasta Lublin, będzie składał w oparciu o oświadczenia zarówno co do ilości osób w danym mieszkaniu jak i sposobu zbierania odpadów. Jeżeli chociażby jedno gospodarstwo nie będzie zbierać odpadów w sposób selektywny automatycznie cała nieruchomość zostanie obciążona opłatami za zbiórkę nieselektywną.

 

Dlatego zwracamy się do wszystkich o przestrzeganie zasad segregacji odpadów.

 

***-Selektywne zbieranie odpadów. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady powiadomi gminę o braku segregacji, to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych (wyższa).

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47