Zawiadomienia

LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEGLĄDU PIĘCIOLETNIEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SBMPP W LUBLINIE.

LUBLIN, 19.09.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEGLĄDU PIĘCIOLETNIEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SBMPP W LUBLINIE.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Pracowników Państwowych w Lublinie

20-010 lublin

zarzad@sbmpp.lublin.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, usługowych oraz garażach , zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane.

 

WYKAZ BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SBMPP w Lublinie

 

LP.

ADRES

POW. ( m² )

ILOŚĆ LOKALI

 

1

NARUTOWICZA 44

297

6

 

2

NARUTOWICZA 43

948,88

21

 

3

NARUTOWICZA 49

1709,45

34

Bez I klatki schodowej

4

NARUTOWICZA 38-42

3179,4

45 + 8 GARAŻY

 

5

NARUTOWICZA 33

983,78

10

Bez klatki schodowej

Piwnice - tak

6

NARUTOWICZA 31

2604,27

46

 

7

NARUTOWICZA 71

1850,6

21

 

8

SOLNA 1

508,31

10

 

9

SOLNA 4

1521,66

32 + 2 GARAŻE

 

10

SOLNA 5

1405,3

Tylko lok. nr 14

Bez klatek schodowych -

piwnice i strych - tak

11

ORLA 5

1008,47

19

 

12

ORLA 3

1815,43

26 + 5 GARAŻY

 

13

GRANICZNA 17

521,75

10

 

14

GRANICZNA 23

1530,34

18+15 GARAŻY

 

15

CHOPINA 8

2644,68

29

 

16

KONOPNICKA 9

1383,31

23

 

17

KALINOWSZCZYZNA 66

1406,57

23 + 5 GARAŻY

 

18

SKŁODOWSKIEJ 38

1164,63

23 + 5 GARAŻY

 

19

UNIWERSYTECKA 8

584,41

9 + 2 GARAŻE

 

20

ŚRODKOWA 9

458

6

 

21

GODEBSKIEGO 6

851,86

8 + 3 GARAŻE

 

22

GMINNA 1 GARAŻE

171,7

11

 

 

UWAGA: zamawiający zastrzega sobie, iż podane powyżej ilości mogą w trakcie realizacji umowy ulec zmianie.

 

Wykonywanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej powinien obejmować:

 1. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnętrznych budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

 2. Oględzin instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

 3. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:

  - pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,

  - pomiar rezystancji izolacji obwodowych I-fazowych,

  - pomiar rezystancji izolacji obwodowych II-fazowych,

  - pomiar wyłączników różnicowoprądowych,

  - pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uziemienia).

   

Przeglądy powinny być wykonywane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 04 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), obowiozującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom prawa i norm (Wykonawca w protokole powinien okreslić rodzaj mierników wraz z informacją i wskazaniem norm i przepisów jakie spełniają te urządzenia)

 

Protokoły sporządzane w wyniku kontroli stanu technicznego oraz pomiarów powinny zawierać :

1. datę wykonania przeglądu i datę wykonania protokołu,

2. adres,

3. datę następnego pomiaru,

4. dane urządzeń użytych do przeprowdzenia pomiarów wraz z normami,

5. zestawienie pomiarów w układzie tabelarycznym z podziałem na lokale a w lokalch z podziłem na pomieszczenia wraz z informacją z oględzin wizualnych,

6. wynik pomiarów poszczególnych punktów w lakalach: pozytywny/negatywny

7. zestawienie poszczególnych pomiarów w układzie tabelarycznym w częściach wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin wizualnych instalacji, tablic itp.

8. zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem pozytywny/negatywny w układzie tabelarycznym

9. zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem pozytywny/negatywny w układzie tabelarycznym

10. zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem pozytywny/negatywny w układzie tabelarycznym

11. wykaz usterek i nieprawidłowości

12. określenie zaleceń pokontrolnych

13. informację o dopuszczeniu lub braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.

 

Protokół musi zawierać podpis osoby do tego uprawnionej która przeprowadziła kontrolę. Do protokołu z każdego lokalu należy załączyć stosowne zaświadczenie podpisane przez właściciela lokalu świadczące o przeprowadzeniu kontroli instalacji.

Oryginał protokołu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu.

 

Przeglądy należy wykonać w nieprzekraczalnych terminach:

 

 • październik 2016 r - Narutowicza 31 i 33, Solna 5, Narutowicza 71, Skłodowskiej 38, Uniwersytecka 8, Orla 3, Orla 5

 • listopad 2016 r – Narutowicza 38-42, Narutowicza 44, Solna 4, Konopnicka 9, Godebskiego 6, Kalinowszczyzna 66, Solna 1

 • grudzień 2016 r – Narutowicza 43, Narutowicza 49, Graniczna 17, Graniczna 23, Chopina 8, Środkowa 9, Gminna 1 garaże.

 

Na co najmniej 4 dni przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca dostarczy do biura Spółdzielni harmonogram, zaś na 3 dni przed terminem wykonania na poszczególnych budynkach umieści na drzwiach klatek schodowych ogłoszenie w którym zamieści termin, zakres prac, nazwę firmy oraz telefon kontaktowy. Każdorazowo ogłoszenie musi posiadać pieczęć Spółdzielni.

 

Wykonawca ubiegający się wykonanie zamówienia musi posiadać niezbędną

wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe (aktualne) zgodne z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz załączyć do oferty xero tych dokumentów.

Do oferty należy załączyć aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Opis przygotowania propozycji cenowej:

Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową(brutto) w rozbiciu na:

 • lokal mieszkalny/użytkowy ........zł./lok

 • pomieszczenia administracyjne – ilość punktów * .........zł. ale nie więcej niż ........ zł./pomieszczenie

 • garaż ........zł./garaż

 • pomiar rezystancji uziomu - ...........zł./punkt pomiarowy

 • oględziny instalacji odgromowej - .........zł./budynek

 


 

Kryterium oceny będzie cena brutto.

Termin wykonania: do 31 grudnia 2016 r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 03.10.2016 r. w biurze Spółdzielni ul. Graniczna 23 do godz. 12.00. Kopertę należy oznakować" Oferta na wykonanie przeglądów 5-cio letnich instalacji elektrycznej w budynkach w zasobach SBMPP w Lublinie. Nie otwierać przed dniem 03.10.2016 r. godz. 12.00"


 

Osoba do kontaktu:

Administrator – Zofia Głąb – tel. 81 532 84 43 w godzinach pracy Spółdzielni.

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47