Zawiadomienia

SBMPP w Lublinie informuje, iż w dniu 31.10.2016 r. Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.


LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

Przedmiotem zamówienia jest REMONT SCHODÓW WRAZ Z WYMIANĄ OKŁADZINY DO 2 LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKU SOLNA 1 w Lublinie

LUBLIN, 25.10.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Pracowników Państwowych w Lublinie

20-010 lublin

zarzad@sbmpp.lublin.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest REMONT SCHODÓW WRAZ Z WYMIANĄ OKŁADZINY DO 2 LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKU SOLNA 1 w Lublinie

 

ZAKRES PRAC

 

- rozebranie istniejącej okładziny,

  • wywóz gruzu,

  • przygotownie szalunków i zbrojenia pod ewentualne uzupełnienie ubytków – w razie konieczności,

  • przygotownie podbudowy pod nową okładzinę,

  • gruntowanie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

  • ułożenie płyt z granitu płomieniowanego gr. 5 cm. oraz podstopnic o gr. 2 cm – granit KYMEN RED lub zbliżony kolorystycznie po akceptacji inwestora.

 

OBECNE WYMIARY SCHODÓW

 

LOKAL 1

 • 1,96 * 0,85 * 0,14 H

 • 2,66 * 1,05 * 0,14 H

 • 3,35 * 1,37 * 0,14 H

 • 4,03 * 1,75 * 0,14 H

 

LOKAL 2

 • 2,06 * 0,96 * 0,14 H

 • 2,41 * 1,13 * 0,14 H

 • 2,76 * 1,42 * 0,16 H

 

Szczegóły do wyceny po indywidualnym kontakcie ze zleceniodawcą.

Ofertę należy przedstawić w oparciu o własne pomiary.

W ofercie należy podać szczegółowy zakres prac, cenę brutto, okres gwarancji oraz termin wykonania prac. Cenę należy podać na każde schody osobno.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 03.11.2016 r. w biurze Spółdzielni ul. Graniczna 23 do godz. 12.00. Kopertę należy oznakować" Oferta na wykonanie remontu schodów wraz z wymianą okładziny do 2 lokali użytkowych w budynku Solna 1 w Lublinie. Nie otwierać przed dniem 03.11.2016 r. godz. 12.00".

Osoba do kontaktu:

Administrator – Zofia Głąb – tel. 81 532 84 43 w godzinach pracy Spółdzielni.

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47