Zawiadomienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA SPRZEDAŻ LOKALU W BUDYNKU CHOPINA 8

Lublin, dn. 3 października 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU OGRANICZONYM

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Państwowych
w Lublinie, działając w wykonaniu uchwały nr 9/I/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 13 kwietnia 2011 r., ogłasza przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr S3 o powierzchni 29,5 m
2, usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Fryderyka Chopina 8 w Lublinie.

Cena wywoławcza lokalu brutto wynosi 33 300, 00 (trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych zero groszy).

Ustalić termin ewentualnych oględzin oferowanego lokalu oraz uzyskać dodatkowe informacje na jego temat można osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Granicznej 23 w Lublinie lub telefonicznie pod nr tel. 81 532 84 43
– w godzinach urzędowania Spółdzielni, tj. pon. od godz. 8.00 do godz. 18.00, wt.- czw. od godz. 7.00 do godz. 15.00 oraz pt. od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest członkostwo oferenta
w Spółdzielni.

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę zakupu lokalu, zostać opatrzona datą sporządzenia oraz podpisana imieniem i nazwiskiem oferenta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Granicznej 23 w Lublinie do dnia 17 października 2016 r. do godz. 15.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 17 października 2016 r. do godz. 16.15.

Spółdzielnia informuje, że wszelkie koszty sprzedaży lokalu
(w szczególności taksę notarialną, koszty wypisów aktu notarialnego oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) ponosi kupujący.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.


LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ok.8,35 mb. ścian piwnic w budynku Narutowicza 38-42 od strony ul. Narutowicza i Granicznej.

LUBLIN,18.10.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Pracowników Państwowych w Lublinie

20-010 lublin

zarzad@sbmpp.lublin.pl

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ok.8,35 mb. ścian piwnic w budynku Narutowicza 38-42 od strony ul. Narutowicza i Granicznej.

 

 

Zakres prac:

  • demontaż i montaż po wykonaniu prac kostki brukowej,

  • wykonanie wykopu na głębokości ok.3,20 m., zasypanie po pracach,

  • zabezpieczenie wykopu,

  • oczyszczenie ścian i 2-krotne pokrycie preparatem grzybobójczym,,

  • wykonanie wysokoelastycznej izolacji pionowej,

  • docieplenie ścian piwnic płytami styroduru gr. 8 cm,

  • montaż folii budowlanej,

  • wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich,

  • uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem odpadów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

 

PRZEDMIAR ROBÓT

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTÓW

W BUDYNKU NARUTOWICZA 38-42

W LUBLINIE

OD STRONY ULICY

NARUTOWICZA I GRANICZNEJ

 

lp.

opis

Jedn.

miary

ilość

1

Wykonanie wykopów pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym – głębokość do 3,20 m.

m³

8,35*3,2*1,0=

26,72

2

Oczyszczenie i dwukrotne odgrzybienie powierzchni ścian fundamentów

m²

8,35*3,2=

26,72

3

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej, powłokowej ścian fundamentowych przy zastosowaniu technologii i materiałów jednego systemu

m²

8,35*3,2=

26,72

4

Docieplenie ścian piwnic styrodurem gr. 5 cm. (do gruntu)

m²

8,35*3,2=

26,72

5

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej

m²

8,35*3,2=

26,72

6

Zasypanie wykopów do głębokości 3,20 m.

m³

8,35*3,2*1,0=

26,72

7

Odtworzenie chodnika

 

 

 

 

Szczegóły do wyceny po indywidualnym kontakcie ze zleceniodawcą.

 

Ofertę należy przedstawić w oparciu o własne pomiary.

 

Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego po stronie wykonawcy.

W ofercie należy podać cenę brutto, okres gwarancji oraz termin wykonania prac.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 26.10.2016 r. w biurze Spółdzielni ul. Graniczna 23 do godz. 12.00. Kopertę należy oznakować" Oferta na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku Narutowicza 38-42 Lublinie. Nie otwierać przed dniem 26.10.2016 r. godz. 12.00".


 

Osoba do kontaktu:

Administrator – Zofia Głąb – tel. 81 532 84 43 w godzinach pracy Spółdzielni.

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47