Zawiadomienia

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIELANIE INFORMACJI PRZEZ TELEFON ORAZ PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Pracowników Państwowych w Lublinie

20-010 Lublin, Graniczna 23

NIP  712-016-13-47

                                                                         

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  UDZIELANIE  INFORMACJI PRZEZ TELEFON

ORAZ  PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

………………………………………………………………….

Imię  i nazwisko

 

………………………………………………………………….

Adres zamieszkania

 

Tel. ……………………………………………………..

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na  udzielanie informacji przez  telefon  przez  pracowników  SBMPP w Lublinie w sprawach opłat za lokal, rozliczania mediów (woda i c.o.), zawiadomień i wezwań. Informacje będą udzielane po wcześniejszej weryfikacji m.in. poprzez  podanie dziewięciocyfrowego kodu lokalu.

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na  przesyłanie przez SBMPP w Lublinie korespondencji, w szczególności wydruków opłat za lokal, rozliczenia mediów (woda), zawiadomień i wezwań drogą elektroniczną na podany poniżej adres mailowy:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia SBMPP w Lublinie o nowym adresie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego SBMPP w Lublinie utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia.

 

…………………………                                                                                                ………………………………………………….

               Data                                                                                                               Podpis składającego oświadczenie              


KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych) – zwanym RODO informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Państwowych w Lublinie, ul. Graniczna 23, 20-010 Lublin 

2.     Dane kontaktowe:

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Państwowych w Lublinie, ul. Graniczna 23, 20-010 Lublin, Tel. 81 532 84 43, adres e-mail sekretariat@sbmpp.lublin.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c i f RODO w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

4.     Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 16 września 1986 r. Prawo Spółdzielcze

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

- Kodeksu postępowania cywilnego

- Kodeksu cywilnego

5.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f  RODO

6.     Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą:

- innym podmiotom, które na zlecenie Spółdzielni realizują zadania statutowe Spółdzielni i mają ze Spółdzielnią zawarte umowy chroniące dane osobowe

- innym podmiotom, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zezwalają na przekazywanie Danych oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadniony interes

7.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych

8.     Dane osobowe będą przetrzymywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń

9.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych oraz przenoszenia Danych

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

11.  Podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze

12.  Informacje zawarte w klauzurze mają zastosowanie od dnia 28 maja 2018 r.

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicach ogłoszeń, umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni oraz sukcesywnie wysyłana do kontrahentów z którymi umowy zostały już zawarte


PEŁNOMOCNICTWO NA WALNE

Pełnomocnictwo

 

 

 

Ja niżej podpisana/y/ legitymująca/y/ się dowodem osobistym nr

 

………………………………. zam. ul. ………………………………………… w Lublinie ustanawiam

 

pełnomocnikiem Panią/a/ ………………………………………………………………………legitymującą/ ym/

 

się dowodem osobistym nr ……………………………………………………. do reprezentowania mnie

 

podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków SBMPP w Lublinie i udział w głosowania w

 

moim imieniu.

 

 

 

 

Lublin, dnia ………………………………… Podpis:


SPRAWY CZŁONKOWSKIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLNIE INFORMUJE, IŻ OD 09 WRZEŚNIA 2017 r ULEGŁY ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.

ZGODNIE Z art. 3 ust. 2 "Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeśli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeśli wspólnie ubiegają się  o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu"

 

WSZELKICH INFORMACJI ODNOŚNIE CZŁONKOSTWA UDZIELA PANI ANNA POCHWATKA W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 13-18 ORAZ WTORKI W GODZINACH 9-14


NOWE KONTO OPŁAT ZA MIESZKANIA I LOKALE

ZARZĄD SBMPP W LUBLINIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.01.2018 r. NASTĄPI ZMIANA NUMERU KONTA NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA MIESZKANIA I LOKALE

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

NUMER KONTA

07 1750 0012 0000 0000 3852 0617


LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47