Zawiadomienia

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLNIE INFORMUJE, IŻ OD 09 WRZEŚNIA 2017 r ULEGŁY ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.

ZGODNIE Z art. 3 ust. 2 "Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeśli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeśli wspólnie ubiegają się  o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu"

 

WSZELKICH INFORMACJI ODNOŚNIE CZŁONKOSTWA UDZIELA PANI ANNA POCHWATKA W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 13-18 ORAZ WTORKI W GODZINACH 9-14


NOWE KONTO OPŁAT ZA MIESZKANIA I LOKALE

ZARZĄD SBMPP W LUBLINIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.01.2018 r. NASTĄPI ZMIANA NUMERU KONTA NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA MIESZKANIA I LOKALE

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

NUMER KONTA

07 1750 0012 0000 0000 3852 0617


LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

DOSTARCZENIE I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - SOLNA 1 i SKŁODOWSKIEJ 38

 

Lublin, 04.04.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Pracowników Państwowych w Lublinie

20-010 lublin

zarzad@sbmpp.lublin.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wymiana stolarki okiennej w:

- budynku Solna 1 w Lublinie – okienko piwniczne i na klatkach schodowych

 • budynek Skłodowskiej 38 - okna w pralni

 

 

Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okien PCV w kolorze białym:

 • profil 5 komorowy,

 • pakiet 3-szybowy,

 • współczynnik izolacyjności cieplnej szyb nie wyższy k=0,7W/m2*K,

 •   okucia: rozwierne i rozwierno-uchylne,

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót;

 • posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu prac;

 •  zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem terenu wokół budynku;

 • dostawa nowych kompletnych okien;

 •  demontaż istniejących (starych) okien ;

 •   montaż nowych okien (osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku ościeżnic z murem) uzupełnienie tynku cem.- wap.na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych do istniejącej elewacji;

 • szpachlowanie , malowanie glifów;

 •  wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki;

 •  wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi,

 • napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami,

 • uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich wątpliwości i szczegółów.

3.    Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym powyżej,  a co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy).

 

 

 

Ofertę należy przedstawić w oparciu o własne pomiary oraz dodatkowe informacje po oględzinach na miejscu.

 

Oferta powinna zawierać szczegółowy zakres prac, okres gwarancji, cenę netto i brutto oraz termin realizacji.

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 23 kwietnia 2018 r. DO GODZ. 14.00 W BIURZE SBMPP w LUBLINIE UL. GRANICZNA 23 W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE.

 

KRYTERIUM OCENY BĘDZIE CENA, OKRES GWARANCJI ORAZ CZAS REALIZACJI.

 

 

 

 

 

PRZYBLIŻONE WYMIARY

 

SOLNA 1 – OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ I PIWNICY:

 • okno 1-skrzydłowe o wymiarach: 840 mm*1170 mm – 1 szt.

 • okno 1-skrzydłowe o wymiarach: 870 mm*820 mm – 4 szt.

 • okno 1-skrzydłowe o wymiarach: 1160mm*840 mm – 3 szt.

 • okno 1-skrzydłowe o wymiarach: 550 mm*840 mm – 3 szt.

 • okno 1-skrzydłowe o wymiarach: 450 mm*990 mm – 1 szt.

 • parapety zewnętrzne 12 szt.

 

 

SKŁODOWSKIEJ 38 – PRALNIA

 

 • okno 1-skrzydłowe o wymiarach: 850 mm*850 mm – 2 szt.

 • parapety zewnętrzne 2 szt

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47