Zawiadomienia

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 8 MAJA 2017 R.

Lublin, dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE ZAKUALIZOWANE

 

Z uwagi na wniesienie przez Członków Spółdzielni żądania w przedmiocie zamieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 8 maja 2017r. o godz. 17.00 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie, które ma odbyć się w Sali Konferencyjnej budynku Polskich Kolei Państwowych, ul. Okopowa 5, I piętro, sprawy w przedmiocie zmiany treści § 69 ust. 3 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni przedstawia poniżej zaktualizowany porządek obrad, uwzględniający wskazane na wstępie żądanie.

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.

2. Wybór komisji:

a) mandatowo – skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków

3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia czy Walne Zgromadzenie zostało

zwołane zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego i Statutu.

  1. Przyjęcie porządku obrad.

5 . Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016r.

7. Informacja z realizacji wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

8. Sprawozdanie z wyników finansowych Spółdzielni za 2016 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

10. Zmiana Statutu Spółdzielni,

11. Dyskusja dotycząca pkt. 6, 7, 8, 9 i 10

12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

d) podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 56 401,28 zł,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

g) zmiany Statutu Spółdzielni.

13. Wybory Członków Rady Nadzorczej.

14. Wolne wnioski.

15. Przedstawienie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

16. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.

17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.

18. Zakończenie obrad.

 

Uwaga: Wszelkie sprawozdania i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad zostały wyłożone w biurze Spółdzielni przy ul. Granicznej 23 w Lublinie i każdy Członek spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

 

Zarząd:


LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47