Zawiadomienia

LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

KONKURS OFERT NA DOSTARCZENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ MONITORINGU OD STRONY PODWÓRKA NA POSESJI NARUTOWICZA 38-42 w LUBLINIE

LUBLIN, 22.08.2016 r

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Pracowników Państwowych w Lublinie

20-010 lublin

zarzad@sbmpp.lublin.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitoringu od strony podwórka w budynku Narutowicza 38-42 w Lublinie

 

 

Zakres prac:

 

 • dostarczenie i montaż:

  * 1 szt. rejestratora – BCS-NVR08015ME

  * 5 szt. kamer – BCS-TIP5201IR-V-II

  * 1 szt. dysk – WD Red 3TB

  * swich TP-link TL-SG2210P *-Port Gigabit Desktop PoE Switch with 2 Combo SFP Slots

  •  
 • dostarczenie i montaż kabli w osłonach dostosowanych do systemu wraz z materiałami pomocniczymi oraz wykonanie magistrali,

 • uruchomienie systemu.

 

 

Ofertę należy przedstawić w oparciu o własne pomiary oraz dodatkowe informacje po oględzinach na miejscu.

 

Oferta powinna zawierać szczegółowy zakres prac, okres gwarancji,

cenę brutto z wyszczególnieniem poszczególnych elementów (rejestrator, kamery itp.) oraz termin realizacji.

 

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 31.08.2016 r. do godz.14,00 W BIURZE SBMPP lub WYSŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ : zarzad@sbmpp.lublin.pl.

Kryterium oceny będzie cena, czas realizacji oraz okres gwarancji.

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47