Zawiadomienia

LOKAL DO WYNAJĘCIA

SBMPP w Lublinie posiada do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o pow. 51 m.kw. na parterze w kamienicy mieszczącej się przy ul. Chopina w Lublinie.

Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni.


pismo i oświadczenie w sprawie dostarczania korespondencji

ZAWIADOMIENIE

 

 

W związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. (treść Uchwały znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpp.lublin.pl w zakładce zawiadomienia) w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania opłat za używanie lokali i obowiązków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie w ramach pobieranych opłat”, informujemy, iż od 01 stycznia 2014 r. członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w tym garaży lub prawa odrębnej własności lokali, a którzy zgłosili wolę dostarczania im przez Spółdzielnię korespondencji pod wskazany przez nich adres, nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, zobowiązani są do ponoszenia opłat z tego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Korespondencję o której mowa, Spółdzielnia dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym ekonomicznym. Z tytułu dostarczania korespondencji, osoby o których mowa ponoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości 4,67 zł (cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy). Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego, tj. Pocztę Polską S.A.

W związku z powyższym, w przypadku kiedy korespondencja ma być dostarczana na adres nieznajdujący się w zasobach Spółdzielni, należy złożyć stosowne oświadczenie do biura Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2013 r.. W przypadku braku takiego oświadczenia korespondencja będzie dostarczana do lokalu którego dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Znając treść Uchwały Rady Nadzorczej Nr II/ 14/2013 z dnia 19.08.2013 r. proszę

o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu …...............położonego w budynku ….................................................w Lublinie należącego do zasobów SBMPP w Lublinie na adres:

...............................................................................

 

 

 

Lublin, dn. Podpis

 

 


Uchwała nr 04/07/2013 Zarządu SBMPP w Lublinie w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

Uchwała nr 04/07/2013

 

Zarządu Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie określenia terminu składania oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu

 

 

§ 1

Zarząd SBMPP w Lublinie ustala termin na składanie oświadczeń o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów, do piętnastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym ma nastąpić zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni:

 


Ostatni przetarg

Konkurs ofert na wykonanie robót polegających na pomalowaniu elewacji do gzymsu pierwszego piętra w budynku Narutowicza 71 w Lublinie

LUBLIN, 29.09.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Pracowników Państwowych w Lublinie

20-010 Lublin

zarzad@sbmpp.lublin.pl

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na pomalowaniu elewacji do gzymsu pierwszego piętra w budynku Narutowicza 71 w Lublinie

 

PRZEDMIAR I ZAKRES PRAC

 

1. Zabezpieczenie terenu oraz okien i drzwi,

  1. Umycie elewacji myjką ciśnieniową (wraz z cokołem z lastryko),

  2. Zagruntowanie ścian,

  3. Dwukrotne pomalowanie ścian farbą elewacyjną silikonową (kolor do uzgodnienia zbliżony do istniejącego)(bez cokołu),

  4. Pomalowanie glifów okien i drzwi (na biało),

  5. Uprzątnięcie terenu.

 

Powierzchnia ścian elewacji ok. 260 m²

 

Szczegółową wycenę należy przedstawić po wizji na terenie budynku oraz w razie pytań po indywidualnym kontakcie ze zleceniodawcą.

Wycenę należy przeprowadzić w oparciu o własne pomiary.

 

 

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ CENĘ NETTO I BRUTTO, ZAKRES PRAC, TERMIN REALIZACJI ORAZ OKRES GWARANCJI.

 

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

DO GODZ. 14.00 W BIURZE SPÓŁDZIELNI:

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE

GRANICZNA 23

20-010 LUBLIN

czytaj więcej

Kontakt

ul. Graniczna 23
20-010 Lublin

pn 8.00 - 18.00
wt-cz 7.00 - 15.00
pt 7.00 - 13.00

tel: 81 532 84 43
fax: 81 534 29 93
kom: 607 70 33 66

sekretariat@sbmpp.lublin.pl
zarzad@sbmpp.lublin.pl

NIP 712-016-13-47